fbpx

Từ vựng Tiếng Nhật

🦥 寝正月(ねしょうがつ)Tết nằm nhà suốt, không đi đâu

🌻 Câu ví dụ :🌻

😫 私の場合、正月はたいてい寝正月です。

Trong trường hợp của mình thì ngày Tết mình thường ở nhà ngủ suốt.

💦 今年も寝正月です。

Tết năm nay cũng ngủ ở nhà, không đi đâu.

🐚 私の正月は毎年寝正月になる 。

Ngày Tết của tôi thì năm nào cũng nằm nhà ngủ suốt.

🎀 Tết của mội người thì thế nào ???

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Tết #Từvựng

Bạn phải để đăng bình luận.