fbpx

Tiếng Nhật “đánh trống lảng”

取り繕う とりつくろう : ĐÁNH TRỐNG LẢNG

🍀Ý nghĩa 🍀

Lảng tránh, viện cớ, vội vàng sửa chữa/chỉnh sửa

🌸Ví dụ 🌸

👌人前を取り繕うため、布をかけて見えないようにした。

Để tránh bị người khác nhìn thấy, tôi đã vội trốn vào trong chăn.

👌彼は自分の間違いを取り繕いたがる。

Anh ấy muốn lảng tránh những sai lầm của mình

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #news #tintuc #gocnhatban #hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.