fbpx

Một vài từ diễn tả vị giác hay gặp

👄 Một vài từ diễn tả vị giác hay gặp 🍭🧂🍋🌶

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.