fbpx

Góc từ vựng tiếng Nhật – 手が早い Nhanh tay

🤗 手が早い Nhanh tay 🤗

🍀Ý nghĩa 🍀

Thao tác nhanh nhẹn, nhanh tay, sát gái, tán gái nhanh.

🌸Ví dụ 🌸

👌 彼は仕事の手が早い。Anh đó nhanh nhẹn trong trong việc.

👌 あの人はまじめそうに見えて、案外手が早いと評判だから、気をつけなさい。Thằng đó nhìn có vẻ nghiêm túc thế thôi, chứ thực ra là 1 tay sát gái, cẩn thận đó

👌 彼は手が早いので、彼女がいない期間がなくて途切れることなく恋人がいるようだ。Lão đó sát gái lắm, nên lúc nào cũng có người yêu, không lúc nào mà không ngừng có bạn gái.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #tiengnhathay #tiengnhat #hoctiengnhat #tuvungtiengnhat #giaitri #funnynihongo #grammar

Bạn phải để đăng bình luận.